Koszyk

W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów.

0 szt. 0,00 zł

PROMOCJA!!!

-20% na wszystko


Przy zakupie za ponad 100 zł wysyłka gratis (dopłata za pobranie 4,50 zł)

Przy zakupach powyżej 150 zł wysyłka gratis + można domówić dowolną książkę
w miękkiej oprawie za pół ceny. Szczegóły ->

Queen - Dzieła zebrane

okładka
Georg Purvis
440 stron, sztywna oprawa
49,00 zł
39,20 zł

''Moje utwory są jak jednorazowe żyletki. Przeznaczone do zabawy, do natychmiastowej konsumpcji. Słuchasz ich, podobają ci się, potem odrzucasz je i sięgasz po następne. Taki pop jednorazowego użytku''. Freddie Mercury

Znakomity przewodnik po karierze zespołu Queen.
Książka zarówno dla kolekcjonerów jak i dla początkujących fanów

Zawartość

  • dokładnie opisane wszystkie albumy zespołu i płyty solowe poszczególnych jego członków
  • szczegółowo opisane setki piosenek z kariery zespołu oraz z płyt solowych muzyków grupy
  • opis występów na żywo zarówno samego zespołu jak i wykonań solowych jego członków

Począwszy od The Bubblingover Boys i The Hectics do triumfalnego powrotu na scenę z wokalistą Paulem Rodgersem w 2005 roku

  • dokładna dyskografia (wydawnictwa wideo, DVD, płyty winylowe i CD, wydawnictwa interaktywne)
  • Całość okraszona komentarzami członków zespołu.

Queen to jeden z tych zespołów, które znają wszyscy. Choć w przy­szłym roku minie 20 lat od śmierci Fred­diego Mercury’ego, cały czas cieszy się nie­słab­nącą popular­no­ścią i uwiel­bieniem mediów, które do dziś grają naj­więk­sze prze­boje grupy, na stałe już obecne w kanonie nie tylko rocka, ale szeroko pojętej muzyki popular­nej. Rów­nież w Pol­sce lon­dyń­ska czwórka ma swoich oddanych fanów, o czym świad­czy chociażby ich aktyw­ność w Inter­necie — ist­nieje nawet pręż­nie działający Pol­ski Fan­klub Queen. Ci właśnie pol­scy fani mają powód do rado­ści: w stycz­niu nakładem wydaw­nic­twa Kagra ukazała się nowa książka o ich ulubionym zespole.

Trzeba przy­znać, że o ile w Pol­sce bywa róż­nie z książ­kami muzycz­nymi (nie­stety, na ogół dość nie­ciekawie), miłośnicy twór­czo­ści Fred­diego i spółki nigdy więk­szych powodów do narzekań nie mieli. Już w latach dziewięć­dziesiątych pojawiło się na rynku wiele solid­nych opracowań historii zespołu, czy antologii i prze­kładów tek­stów. Z tytułu publikacji Queen: Dzieła zebrane też można zresztą myl­nie wywnioskować, iż jest ona kolej­nym zbiorem tek­stów zespołu. W rzeczywisto­ści jed­nak jest to bar­dzo szczegółowe opracowanie nie­zmier­nie bogatej dys­kografii Queen. I wypada od razu zaznaczyć, że nie jest to raczej książka kierowana do począt­kujących fanów. Choć z opisu poszczegól­nych płyt i utworów wyłania się pełny obraz historii kapeli, osobom jesz­cze nieobeznanym z jej dorob­kiem polecał­bym raczej dopiero co wydaną Ilustrowaną historię królowej rocka, rów­nież wydaw­nic­twa Kagra.

Queen: Dzieła zebrane Geo­rga Purvisa robi wrażenie już od pierw­szej chwili, gdy trafi w nasze ręce. 450-stronicowa księga, wydana w twar­dej oprawie, przy­tłacza wręcz ilo­ścią przed­stawionego w niej materiału. Zasad­niczo pozycję podzielono na osiem roz­działów. Po krót­kiej przed­mowie i instruk­cji korzystania z książki, przed­stawione nam zostają losy poszczegól­nych muzyków, zanim dołączyli do Queen. Mamy więc dwa słowa o The Opposition i Deacon Johna Deacona, The Reac­tion, w którym grał Roger Taylor, Wrec­kage i Sour Milk Sea, w których śpiewał Fred­die Mer­cury (wtedy jesz­cze pod praw­dziwym nazwiskiem Fred­die Bul­sara) oraz już bar­dziej znanym Smile, w którym udzielali się Brian May i Roger Taylor. To właśnie po roz­padzie tego ostat­niego narodził się Queen, co rów­nież zostało tutaj opisane. Potem płyn­nie prze­chodzimy do drugiego roz­działu pt. „Albumy”.

Ta część książki to praw­dziwy raj dla kolek­cjonerów. W kolej­no­ści chronologicz­nej przed­stawiono tutaj całą dys­kografię Brytyj­czyków, od debiutanc­kiego krążka „Queen” z 1973 roku, aż po „Return of the Cham­pions” – kon­cer­tówkę, będącą owocem kon­tro­wer­syj­nego powrotu zespołu, z Paulem Rod­ger­sem na scenie. Dodat­kowo opisano rów­nież solowe dokonania poszczegól­nych muzyków. Każdy album został rzetel­nie opisany: możemy prze­śledzić historię jego wydań na prze­strzeni lat, a także zapoznać się z okolicz­no­ściami, w jakich powstawał, opisem samego procesu nagrania, a w końcu reak­cji mediów na premierę materiału w chwili wydania. Dowiemy się, że kon­tro­wer­syjny album „Hot Space” wcale nie miał tak złej prasy w momen­cie premiery i prze­konamy się, czemu „Made in Heaven” w żadnym wypadku nie można uznać jako „skoku na kasę” po śmierci lidera zespołu. Wszyst­kie opisy okraszoną dużą ilo­ścią wypowiedzi samych muzyków, co nie tylko umila lek­turę, ale i pod­nosi ich war­tość dokumentalną.

W bar­dzo podobny spo­sób przy­gotowano sek­cję „Utwory”, w której – już alfabetycz­nie – możemy zapoznać się ze wszyst­kimi piosen­kami, jakie kiedykol­wiek zostały nagrane pod szyl­dem Queen. Tutaj już oczywi­ście opisy są mniej szczegółowe – w przy­padku wielu utworów za komen­tarz wystar­czyło kilka zdań. Oczywi­ście w przy­padku naj­więk­szych prze­bojów można liczyć na bar­dziej obszerną wypowiedź autora (np. znany wszyst­kim stadionowy hit wszech czasów „We Will Rock You”, czy „Under Pres­sure”, efekt współ­pracy zespołu z Davidem Bowiem na początku lat osiem­dziesiątych, opisano tu na ponad dwie strony). Same opisy na ogół przed­stawiają krótką charak­terystykę kon­struk­cji i brzmienia kawałka, czasem uzupeł­nioną jego rysem historycz­nym, ciekawost­kami, bądź próbami inter­pretacji. Dowiemy się więc m.in. dlaczego „You Don’t Fool Me” to naj­gor­szy sin­giel zespołu od czasów „Body Lan­guage”, czemu Roger Taylor zdecydował się napisać na swoją solową płytę „Hap­piness?” utwór o nazistach oraz jak pier­wot­nie brzmiał tytułowy kawałek z krążka „A Kind of Magic” i czemu trak drastycz­nie zmieniła się jego forma.

„Queen na żywo” to – jak sama nazwa wskazuje – roz­dział poświęcony kon­cer­tom zespołu. Opisano tutaj pobież­nie każdą trasę z lat 1970–1986, wraz z wykazem wszyst­kich wchodzących w jej skład występów oraz ich typową setlistą. Roz­dział piąty to wykaz kom­pilacji i efek­tów współ­pracy Queen z innymi artystami. Przy­gotowano go w dość skąpy spo­sób, skupiając się jedynie na naj­waż­niej­szych składan­kach zespołu, ale wykonanie peł­niej­szego ich spisu byłoby tak naprawdę nie­wy­konalne i chyba zupeł­nie nie­po­trzebne. Część szósta zawiera wykaz innych mediów, związanych z zespołem. Mamy tu więc spis sesji radiowych, jakie zespół zarejestrował na potrzeby stacji BBC, pełną wideografię Queen oraz opis takich ciekawostek, jak musical „We Will Rock You”, czy „Queen: The eYe” – gra kom­puterowa firmy Elec­tronic Arts, będąca fabular­nym roz­winięciem tegoż musicalu. W czę­ści siód­mej skupiono się na solowych kon­cer­tach poszczegól­nych człon­ków zespołu oraz działal­no­ści projektu „Queen + Paul Rod­gers”, zaś roz­dział ósmy to dość prowizoryczny wykaz sin­gli Queen oraz innych projek­tów powiązanych z zespołem muzyków.

Kup książkę! W zasadzie jedyną rzeczą, do której można się przy­czepić w tej książce, jest paradok­sal­nie jej szczegółowość. Widać na każ­dym kroku, że Purvis chciał stworzyć kom­pletny prze­wod­nik po wszyst­kich dziełach Queen, momen­tami jed­nak według mnie nieco prze­sadził. Mam tutaj na myśli zwłasz­cza sek­cję „Utwory” – o ile opisywanie piosenek, które nigdy oficjal­nie się nie ukazały i dostępne są jedynie na fanow­skich bootlegach jak naj­bar­dziej popieram, tak już poświęcanie miej­sca utworom, których ist­nienie nie zostało nawet do końca potwier­dzone, uważam za zbędne. Nie­stety, dość często kuleje rów­nież pol­skie tłumaczenie, co momen­tami utrud­nia zro­zumienie infor­macji, które chciał nam prze­kazać autor. Szkoda też, że przy okazji opisu albumów nie pokuszono się o przed­stawienie chociażby czarno-białych miniatur ich okładek.

Nie ulega jed­nak wąt­pliwo­ści, że Queen: Dzieła zebrane to gratka dla miłośników zespołu, zwłasz­cza tych z dużymi skłon­no­ściami kolek­cjoner­skimi. Warto mieć na półce taką queenową encyklopedię.

Jakub Gańko Bookznami.PL